KODEKS PONAŠANJA U POKRAJINSKIM ORGANIMA

("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2007)Televizijska emisija "Putevi nade" na prvom programu Televizije Vojvodine, svake subote od 8 časova.

Download

Putevi nade
TV emisija

Vesti april 2011

Postavljeno, 08. april 2011. godine, Novi Sad.

Poziv Komesarijata za izbeglice Republike Srbije

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije uputio je zainteresovanim licima, 17. marta 2011. godine, Poziv za podnošenje zahteva za zaključivanje ugovora o zakupu nepokretnosti koje su date na korišćenje izbeglicama.

Poziv je upućen imajući u vidu da Zakon o izbeglicama u pogledu nepokretnosti koje su u državnoj svojini, a koje su data na korišćenje izbeglicama, predviđa prelazak u zakupni režim, te je u skladu sa tim potrebno pristupiti zaključenju ugovora o zakupu nepokretnosti na određeno vreme.

Lica sa kojima se zaključi ugovor o zakupu na određeno vreme biće dužna da plaćaju zakupninu u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom o izbeglicama, i to tako što se tržišna vrednost kvadratnog metra nepokretnosti koja je predmet zakupa, iz rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, množi koeficijentom 0,00121 te tako dobijeni iznos predstavlja zakupninu kvadratnog metra.

Zaključenjem ugovora o zakupu stiče se pravo da se nakon šest meseci zakupnog režima podnese zahtev za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ili zahtev za obnavljanje zakupa. Prema odredbama Zakona o izbeglicama, licima sa kojima se ne zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti na određeno vreme prestaće pravo korišćenja.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije poslao je Poziv na adrese potencijalnih korisnika, a rok za izjašnjavanje je 30 dana od dana prijema.